Kas ir antitips Bībelē?

AtbildeBībelē antitips ir agrākas Bībelē atklātās patiesības piepildījums vai pabeigšana. Antitipu Jaunajā Derībā paredz tips, tā līdzinieks Vecajā Derībā.

Mūsu noteikumi veids un antitips šajā situācijā lielā mērā izriet no vārda tupos grieķu Jaunajā Derībā. Tupos sākotnēji attiecās uz sitiena zīmi, piemēram, zīmogu, un pēc paplašinājuma tika izmantota, lai apzīmētu kopiju vai attēlu, rakstu vai daudzos gadījumos tipu. Varētu teikt, ka tipiem ir antitipa zīmogs.Viens Bībeles tipa un antitipa piemērs ir redzams tēmā par diviem Ādamiem. Jo kā Ādamā visi mirst, tā arī Kristū visi tiks darīti dzīvi (1. Korintiešiem 15:22). Šeit Kristus ir antitips, un Ādams ir tips. Tāpat kā nāve no grēka ienāca pasaulē caur vienu cilvēku Ādamu un tādējādi nolādēja visu cilvēci, dzīvība ienāca pasaulē caur vienu cilvēku, Jēzu, un kļuva pieejama visiem, kas tic. Pirmais Ādams ir tāds, kādu piepildīja otrais Ādams, Jēzus.Vēl viens tipa un antitipa piemērs ir bronzas čūska tuksnesī un krusts. Kad izraēlieši tuksnesī runāja pret Dievu, Viņš sūtīja viņu vidū indīgas čūskas, un daudzi tika sakosti un nomira. Bet pēc Mozus lūgšanām Tas Kungs nodrošināja glābšanu. Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: ‘Uztaisi ugunīgu čūsku un uzliec to uz staba, un katrs, kas būs sakosts, to redzēs, paliks dzīvs.’ Tad Mozus izveidoja bronzas čūsku un uzlika to uz staba. Un, ja čūska kādu sakostu, viņš paskatītos uz bronzas čūsku un dzīvotu (4.Mozus 21:8–9). Tas ir paralēls un priekšvēstnesis krustam. Un kā Mozus pacēla čūsku tuksnesī, tā ir jāpaaugstina Cilvēka Dēls, lai ikviens, kas Viņam tic, iegūtu mūžīgo dzīvību (Jāņa 3:14-15).

Dažkārt Bībelē tēli tiek saukti par antitipu ēnām (Ebrejiem 10:1). Tādā veidā var uzskatīt, ka Vecās Derības tipi ir ēnas, ko met to antitipi Jaunajā Derībā — dažkārt tie ir izkropļoti pēc apjoma un formas, bet liecina par kaut ko gaidāmo.Svētajos Rakstos var atrast desmitiem veidu un antitipu. Bieži Jaunās Derības rakstnieki norāda uz šīm korelācijām ar valodu, ko mēs parasti tulkojam angļu valodā, tāpat kā ar to. Piemēram, tāpat kā Jona bija trīs dienas un trīs naktis lielas zivs vēderā, tā Cilvēka Dēls būs trīs dienas un trīs naktis zemes sirdī (Mateja 12:40). Jonas laiks zivs vēderā bija tāds kā Jēzus laiks kapā. Jēzus atkal ir kaut kā antitips Vecajā Derībā.

Veidi un antitipi var būt cilvēki, notikumi, ceremonijas, objekti, amati (piemēram, priestera amats) vai pat vietas. Upura jērs paredzēja Jēzus upuri, verdzība Ēģiptē atspoguļoja grēka verdzību, un Noas plūdus Pēteris izmantoja kā kristību ūdens metaforu (1. Pētera 3:20–21). Ne visas lietas Vecajā Derībā var interpretēt kā paraugu, taču Bībele atklāj, ka daudzi Vecās Derības elementi bija domāti kā pravietisks priekšvēstnesis gaidāmajiem antitipiem.

Top